• فهرست خدمات

      معاینات نزاع

      بخش قابل توجهی از پرونده های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینه مصدومان نزاع است. معاینات نزاع یکی از خدمات مهم سازمان پزشکی قانونی کشور است که در طول سال بیشترین حجم معاینات بالینی را به خود اختصاص می دهد. بر اساس آمار های موجود به طور میانگین بیش از 500 هزار نفر برای معاینات نزاع به ...